Stand: 26.04.2018 07:32

27.4.2018 Freitag, Woche E
Nachrichten zum Tag
Abwesende Klassen IF21 (1-8), IF22 (1-8), IF23 (1-8), IF24 (1-8), GO13 (1-8), A13F1 (1-4), THV21 (1-8), THT41 (1-8), TMV21 (1-8), TMT41 (1-8), HA33 (1-8), MG11 (1-8), MG21 (1-8), MG31 (1-8)
Betroffene Klassen IF11, B1.1, GO12, A11F1, A11F2, A12F1, A12F2, THV11, FM14, HA11, HA12, MIB32, MF31, MA11, MA21, MI11, MFw11, MZ31, MP31, MR11, MR21, MR31, LR

StundeAusfallVertr.RaumRegelungVertr. vonVertretungs-Text
IF11
1KRKR---Entfall  
2KRKR---Entfall  
3SUSU---Entfall  
4SUSU---Entfall  
IF21
1-8LB, TH,LB, TH, Veranst. Klassenfahrt Schloss Dankern
 TE, FI,TE, FI,    
 HG, BT,HG, BT,    
 WEWE    
IF22
1-8LB, TH,LB, TH, Veranst. Klassenfahrt Schloss Dankern
 TE, FI,TE, FI,    
 HG, BT,HG, BT,    
 WEWE    
IF23
1-8LB, TH,LB, TH, Veranst. Klassenfahrt Schloss Dankern
 TE, FI,TE, FI,    
 HG, BT,HG, BT,    
 WEWE    
IF24
1-8LB, TH,LB, TH, Veranst. Klassenfahrt Schloss Dankern
 TE, FI,TE, FI,    
 HG, BT,HG, BT,    
 WEWE    
B1.1
1 - 2BSBSR115Raum-Vtr.  
GO12
1 - 2FIFI---Entfall  
A11F1
1 - 2UHUHF306Raum-Vtr.  
3 - 4ONSCF307Betreuung  
A11F2
5 - 6UHUHF306Raum-Vtr.  
A12F1
3VSKBF401VerlegungFr-27.4. / 7 
4VSKBF401VerlegungFr-27.4. / 8 
7KBKB---Entfall  
8KBKB---Entfall  
A12F2
5BRBRF410Trotz Absenz  
6BR???F410Vertretung  
A13F1
1-4ON, KN,ON, KN, Veranst. Mitteilung der Noten
 VSVS    
THV11
1 - 2LB???F324Vertretung  
FM14
1 - 2HRSZF028Betreuung  
HA11
5 - 6SRSRF201Vertretung  
HA12
1 - 2TSTSF202Raum-Vtr.  
MIB32
5 - 6FNGIR218Vertretung  
MF31
5 - 6FNGIR218Vertretung  
MA11
3 - 4KMHKW36, R304Vertretung  
MA21
3ZESOW40TauschDo-3.5. / 5 
3LELEW55VerlegungDo-3.5. / 5 
4ZESOW40TauschDo-3.5. / 6 
4LELEW55VerlegungDo-3.5. / 6 
MI11
5AHLAR115TauschMo-23.4. / 8 
6AHLAR115TauschMo-23.4. / 7 
MFw11
5AHLAR115TauschMo-23.4. / 8 
6AHLAR115TauschMo-23.4. / 7 
MZ31
1SAGTR203VerlegungFr-27.4. / 7 
2SAGTR203VerlegungFr-27.4. / 8 
7GTGT---Entfall  
8GTGT---Entfall  
MP31
3 - 4FNHIR306Vertretung  
MG11
1-8HW, FNHW, FN Veranst. Kroatien
MG21
1-8HW, FNHW, FN Veranst. Kroatien
MG31
1-8HW, FNHW, FN Veranst. Kroatien
MR11
3 - 4HWGIR202Betreuung  
5 - 6HWKBR202Betreuung  
7HWHW---Entfall  
MR21
3 - 4HWGIR202Betreuung  
5 - 6HWKBR202Betreuung  
7HWHW---Entfall  
MR31
3 - 4HWGIR202Betreuung  
5 - 6HWKBR202Betreuung  
7HWHW---Entfall  

2F 27.4.2018 (17)

Untis Stundenplan Software